Agencija za trg vrednostnih papirjev

(ATVP)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je neodvisna državna organizacija, ki regulira in opravlja nadzor nad trgom vrednostnih papirjev ter nadzor finančnih institucij. ATVP izvršuje tudi druge naloge in pristojnosti, ki so določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi (ZTFI, ZISDU–1, ZPIZ–1 in ZKDPZJU).

Temeljni cilj Agencije je zagotoviti možnosti za učinkovito delovanje trga vrednostih papirjev ter zaščititi vlagatelje zoper morebitnih goljufij in manipulativnih postopkov na kapitalskem trgu. S tem si pravzaprav ATVP prizadeva zagotoviti zaupanje vlagateljev v pošteno delovanje trga.


Naloge in pristojnosti Agencije:

1. Izdaja dovoljenj (za poslovanje finančnih organizacij, za javno ponudbo vrednostnih papirjev, za prevzemno ponudbo, za opravljanje poslov borznega posrednika ter za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, borznoposredniške družbe, borze in klirinško-depotne družbe.

2. Nadzor nad trgom finančnih instrumentov, nadzor nad finančnimi organizacijami ter nadzor nad poročanjem javnih družb in postopkov v zvezi s prevzemi (ZPre-1).

3. Priprava podzakonskih predpisov Agencije.

4. Vodenje registrov oziroma drugih podatkov s področja trga finančnih instrumentov.

5. Odločanje o prekrških (prekrškovni organ).


Več o agenciji si lahko preberete na spletni strani Agencije.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.