Bančni akcept

(Banker's acceptance, BA)

Bančni akcepti so kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajajo podjetja z namenom financiranja mednarodnih poslov (uvozni-izvozni posli). Bančni akcept je zagotovilo prodajalcu, da bo dobil plačilo za blago ali storitve od kupca, ki ga sploh ne pozna. Gre pravzaprav za menico za katero jamči banka. Pred izdajo banka menico akceptira ter s tem postane glavni menični dolžnik. S tem se banka zaveže, da bo imetniku papirja izplačala opredeljeni znesek ob zapadlosti. Zaradi jamstva banke je bančni akcept zaznan kot relativno varen vrednostni papir.

Tipična zapadlost bančnega akcepta se giblje med 30 in 180 dni. Z bančnimi akcepti se lahko trguje na sekundarnem trgu. Ponavadi se prodajajo z diskontom glede na nominalno vrednost. Namen prodaje akcepta pred zapadlostjo na sekundarnem trgu je v tem, da prodajalec v mednarodnem poslu in imetnik papirja lahko prej pride do denarja. Zato se z akcepti trguje pred njihovo zapadlostjo. Vlagatelj, ki kupi akcept na trgu ustvari donos, ki predstavlja razliko med nominalno in diskontirano vrednostjo bančnega akcepta.

Izdajatelju bančnega akcepta rečemo še trasant, medtem ko je banka trasat (pravna oseba, ki jo izdajatelj menice pooblasti naj plača v menici določeno vsoto denarja) oziroma akceptant.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.