Čisti dobiček

(Net income, Net Profit, Net Earnings, Bottom line)

Čisti dobiček je eden najpomembnejših ekonomskih in finančnih konceptov, saj predstavlja bistvo oziroma temeljni cilj kapitalizma ter tržno naravnanega gospodarstva. To je najbolj proučevan in analiziran finančni podatek.

Čisti dobiček ali neto dobiček je pravzaprav presežek celotnih prihodkov nad celotnimi odhodki, ki jih podjetje ustvari. Povedano drugače, čisti dobiček pokaže koliko je prihodkov ostalo na voljo potem, ko so odšteti prav vsi stroški v določenem obdobju. Čisti dobiček je izražen v denarnih enotah in predstavlja znesek, ki ga podjetje uporabi za različne namene, in sicer kot:

  • rezervo za hude čase,
  • odplačilo dolgov in kreditov,
  • investicije v nove projekte,
  • izplačilo lastnikom podjetja (dividenda).

Čisti dobiček lahko še imenujemo neto profit, čisti profit ali čisti zaslužek. Čisti dobiček, ki lastnikom ni bil razdeljen v obliki dividende se strokovno imenuje zadržani dobiček in je prikazan kot zasebna postavka v kapitalu na bilanci stanja.

Pojem čisti dobiček bolj natančno in strokovno opredeljuje Slovenski računovodski standard (SRS) št. 19. Po tem standardu je čisti poslovni izid oziroma dobiček razlika med celotnim poslovnim izidom, obračunanim davkom iz dobička (delež države v čistem dobičku) in odloženimi davki. To je poslovni izid, s katerim je mogoče razpolagati po odbitku obračunanega davka.

Formula za izračun čistega dobička je precej enostavna:

Neto dobiček = Celotni prihodki – Celotni odhodki (skupaj z davki)

Izračun nam pokaže kako uspešno je podjetje pri ustvarjanju vrednosti za svoje lastnike.

Neto dobiček se prikazuje v izkazu poslovnega izida in je najpomembnejša postavka na izkazu. Hkrati povečuje kapital podjetja in je osnova za morebitno izplačilo dividend lastnikom. Slovenci za čisti dobiček radi rečemo "znesek pod črto". Podobno temu se v angleščini uporablja izraz bottom line, čisti dobiček nahaja povsem na dnu izkaza poslovnega izida, in sicer kot zadnja postavka na izkazu. Poglejmo to na vzorcu izkaza poslovnega izida spodaj:


Prikaz izkaza poslovnega izida - poudarjen �isti oziroma neto dobi�ek

Upoštevajoč prej navedeno formulo, neto dobiček smo izračunali na naslednji način:


Celotni prihodki = Kosmati donos iz posl. + Fin. prihodki + Drugi prihodki

Celotni prihodki = 172.000 + 1.500 + 1.000

Celotni prihodki = 174.500


Celotni odhodki = Skupaj stroški + Fin. odhodki + Drugi odhodki + Davek

Celotni odhodki = 152.500 + 7.900 + 1.400 + 2.159

Celotni odhodki = 163.959


Neto dobiček = 174.500 – 163.959

Neto dobiček = 10.541


Način kalkulacije čistega dobička se lahko nekoliko razlikuje od podjetja do podjetja oziroma od panoge do panoge (zaradi razlik v računovodenju in kategorizaciji prihodkov in odhodkov, ter razlik v načinu prikazovanja poslovnih rezultatov). Toda, v osnovi neto dobiček vedno predstavlja razliko med vsemi prihodki in vsemi odhodki. Če je negativen, potem govorimo o čisti oziroma neto izgubi.

Kot že rečeno, neto dobiček je eden najbolj proučevanih in spremljanih finančnih podatkov, ter kot takšen ima pomembno vlogo pri finančni analizi ter izračunavanju pomembnejših finančnih kazalnikov. Veliko akterjev je zainteresiranih za to številko, saj je to vir kompenzacije (donosa) za njihovo investicijo v delnice podjetja oziroma zagotavlja obstoj družbe in s tem zadovoljuje njihove interese: delničarji, upniki (kreditorji), davčni uradi, poslovodstvo, zaposleni in drugi. Če neto dobiček ne zadostuje za adekvatno povračilo delničarjem, je velika verjetnost, da bo to negativno vplivalo na vrednost delnice podjetja.

Načeloma se poslovodstvo družbe trudi, da bi bil čisti dobiček čim večji. Ker pa se davek odmerja od višine čistega dobička (osnova), obstaja tudi incijativa po optimizaciji čistega dobička, posebej ob koncu fiskalnega obdobja.

Spodaj je video v angleščini, ki na preprost način ponazarja pomeni čistega dobička ter zakaj je pomemben:Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.