Delnice

(Stocks, Shares)

Delnice so oblika vrednostnega papirja, ki imetniku predstavlja delež v lastništvu delniške družbe. Lahko rečemo, da so delnice lastniški vrednostni papirji. Namreč, osnovni kapital delniške družbe je razdeljen na določeno število enakih delov oziroma delnic. Imetnik delnice z njo pridobi določene pravice kot je npr. pravica do izplačila dividende (udeležba v dobičku) ali pa pravica do soodločanja v podjetju (korporacijske pravice). Tako delnica predstavlja delež v kapitalu gospodarske družbe. Obseg pravic, ki jih prinaša delnica kot vrednostni papir, je v Republiki Sloveniji opredeljen v Zakonu o gospodarskih družbah. Za vsako delnico se izda delniška listina. Višina deleža v lastniški strukturi je predvsem odvisna od števila delnic, ki jih imetnik ima v lasti.

Delnice so eden najbolj razširjenih ter najpogostejših finančnih instrumentov s katerimi se trguje na borzi. Tako so razširjene, da so del večine naložbenih portfeljev na tem svetu.

Delnice oziroma delnica - prikaz in definicija

Namen delnic je zagotavljanje finančnih resursov za podjetje. Vlagatelji oziroma bodoči lastniki v zamenu za lastniške pravice izročijo podjetju denar. Povedano drugače, delniška družba z izdajanjem delnic pridobiva finančna sredstva, ki jih lahko uporabi pri svojem poslovanju oziroma pri svojih poslovnih podjemih in projektih.

Zakaj imetniki delnic prodajajo in kupujejo delnice gospodarskih družb? Z nakupom delnic vlagatelj pričakuje, da bo pridobil pravico do prihodnjih gospodarske oziroma premoženjske koristi kot je npr. dividenda. Te koristi niso vnaprej določene, ampak so predvsem odvisne od poslovnega uspeha družbe, ki jih delnice izdala. Prodajalci delnic pa ponavadi prodajajo, da lahko unovčijo svoj prvotni vložek ter potencialne dobičke iz naslova cene delnice oziroma, da preusmerijo svoj kapital v kakšno drugo, bolj atraktivno naložbo.

Obstaja več vrst in razredov delnic, odvisno od vrste pravic, ki jih delnica omogoča imetniku.

Delnica so prenosljiv vrednostni papir, kar pomeni, da se lahko prenaša od ene osebe na drugo, razen če ni imenska (se glasi na določeno ime). Imenske delnice niso prenosljive, razen če statut družbe opredeli možnost, se lahko imenske delnice preoblikujejo v prenosljive in obratno.

Glede na pravice, ki jih delnica prinaša imetniku oziroma lastniku, se delnice lahko razdelijo v dva razreda:

Delniška družba lahko od drugih vlagateljev odkupi svoje delnice na trgu vrednostnih papirjev. V takšnem primeru, se tako pridobljene delnice imenujejo lastne delnice.

ZGD še določa, da morajo delnice biti izražene v nematerializirani obliki, kar pomeni, da ne obstajajo v fizični obliki kot papirji, temveč je seznam delnic voden v digitalni obliki pri Klirinško depotni družbi (KDD). Včasih je bila delnica dejanski kos papirja (od tod tudi izhaja pojem "vrednostni papir") na katerem je pisalo, da papir predstavlja delež v določenem podjetju. Le-tega je je imetnik lahko prodal za denar in je ob transakciji fizično izročil kos papirja novemu vlagatelju.

Vrednost delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev je v največji meri odvisna od višine ustvarjenega dobička ter na splošno kakovosti in velikosti podjetja. Delnice velikih (blue chip) podjetij ponavadi prinesejo stabilno dividendo ter njihova cena ni tako volatilna. Vrednost nekaterih delnic se giblje v povezavi z gospodarskim ciklom (ciklične delnice oz. naložbe), pri nekaterih pa je to zanemarljiv dejavnik, saj obseg poslovanja in dobička družbe nista odvisna od gospodarskega cikla.

Primer

Če podjetje izda 1.000 delnic, in ima ena oseba 200 delnic v lasti, to pomeni, da znaša njen lastniški delež 20 % od celotnega kapitala. Takšna oseba je upravičena do 20 % ustvarjenega dobička, ter lahko terja 20 % sredstev iz stečajne mase, če podjetje razglasi stečaj.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.