Dividenda

(Dividend)

Dividenda predstavlja del ustvarjenega dobička podjetja, ki je razdeljen lastnikom sorazmerno njihovem lastniškem deležu v samem podjetju (udeležba v kapitalu). Podjetje, ki posluje uspešno, ustvari dobiček, ki ga potem lahko porabi za različne namene. Z dobičkom lahko financira nove naložbe in razvoj, ali pa odplača dolgove. Hkrati, dobiček lahko porabi tako, da ga delno ali v celoti izplača lastnikom družbe. Poslovodstvo podjetja s sprejemanjem dividendne politike odloči kakšen delež dobička bo povrnjen lastnikom.

Namen izplačevanja dividende je predvsem omogočiti delničarjem udeležbo v dobičku, hkrati pa spodbujati investiranje v delnice podjetja, saj so bolj atraktivne, če vsebujejo dividendo.

Izplačevanje dividend je značilno za podjetja, ki niso več v fazi hitre rasti in razvoja temveč poslujejo v zrelih panogah in so priložnosti za rast takšnega podjetja omejene. V takšnem primeru se uprava družbe odloči namesto financiranja investicij in rasti del dobička nameniti lastnikom. Pri takšnih podjetjih je dividenda ponavadi redna in se izplačuje letno oziroma četrtletno. Evropska podjetja imajo navado dividende izplačevati polletno ali letno, medtem ko ameriška prakticirajo dividende vsako četrtletje. Hitro rastoča podjetja načeloma ne izplačujejo dividendo, saj želijo čim večji delež ustvarjenega dobička preusmeriti v nadaljnji razvoj družbe, kar je koristno tudi za delničarje, saj se vrednost naložbe tako povečuje.

Do izplačila dividend so upravičeni vsi, ki so na presečni dan vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic ali pa so lastniki poslovnega deleža (velja za d.o.o. družbe). Presečni datum določi uprava podjetja na redni letni skupščini. Poleg presečnega datuma uprava družbe določi tudi rok za izplačilo dividende, ki ni isti kot presečni datum.

Podjetja, ki izplačujejo dividende so primerna za vlagatelje, ki želijo oziroma rabijo redne prilive iz naslova svojih investicij. Med takšnimi vlagatelji so tudi pokojninski skladi oziroma posamezni vlagatelji pred ali med upokojitvijo.

Podjetje lahko na več načinov izplačuje dividendo ob pogoju, da so izplačila v obliki realnih sredstev. Poznamo naslednje vrste dividend:

1. Denarna dividenda - najpogostejša oblika izplačevanja dividend. Lastniki prejmejo denarna sredstva (gotovino) na svoj račun.

2. Dividenda v delnicah - družba lahko dividendo izplača z izdajo novih delnic, ki jih potem lastniki prodajo na trgu in pridobijo denarna sredstva.

3. Dividenda v obliki drugih sredstev - načeloma je to redek pojav. Lastniki družbe namesto denarja prejmejo kakšno drugo sredstvo, npr. bone, ki so unovčljivi v sami družbi ipd.

4. Likvidacijska dividenda - izplačana je takrat, ko se uprava družbe odloči v celoti likvidirati posel ter preostalo neto vrednost sredstev izplača lastnikom kot likvidacijsko dividendo. Lahko jo kategoriziramo kot izredno dividendo.

Obstaja tudi izredna dividenda, ki se izplačuje le v primerih, ko je podjetje ustvarilo nepričakovano dober poslovni rezultat in želi uprava družbe del teh presežkov povrniti lastnikom. Izredne dividende so načeloma enkratni dogodki.

Pri dividendi je treba biti pozoren na dvojno obdavčitev. Namreč, podjetje najprej plača davek na ustvarjeni dobiček. Ko se uprava družbe odloči del tega, že obdavčenega, dobička izplačati lastnikom kot dividendo, je dividenda potem še enkrat obdavčena. Nekatera podjetja se prav iz tega razloga izogibajo izplačevanju dividend.

Nekaj pomembnih datumom je povezanih z izplačevanjem dividend:

1. Datum objave dividende - pomemben, ker na ta dan lahko vlagatelji v svojih finančnih knjigah lahko zabeležijo obveznost do podjetja iz naslova dividend

2. Presečni datum – tega dne se po koncu trgovanja vsem lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, pripiše pravica do izplačila dividende.

3. Ex-dividend datum – prvi trgovalni dan brez upravičenja do zadnje napovedane dividende. Ker pri borznih poslih poravnava in vpis pri nakupu in prodaji delnic traja nekaj dni, je ex-dividend datum ponavadi dva delavna dneva pred presečnim datumom.

Dividenda je tudi koristen podatek pri ocenjevanju vrednosti podjetij, saj lahko predstavlja izhodišče za model diskontiranih denarnih tokov. Najbolj poznani model vrednotenja, ki uporablja dividendo je Gordonov model.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.