Donos na kapital - ROE

(Return on Equity, ROE)

Donos na kapital ali ROE (angl. kratica za Return On Equity) je finančni kazalnik, ki kombinira ustvarjeni dobiček s kapitalom podjetja. Donos na kapital pravzaprav izračunava čisti dobiček kot delež v kapitalu družbe, in je posledično izražen v odstotkih. Tako izračunana donosnost kapitala služi kot indikator učinkovitosti podjetja pri ustvarjanju dobička s sredstvi, ki so jih lastniki investirali v družbo – pokaže nam koliko EUR podjetje ustvari za vsak EUR lastniškega kapitala. Povedano drugače, ROE meri koliko denarja podjetje ustvari glede na investirana sredstva v podjetje. Donos na kapital je hkrati pokazatelj uspešnosti poslovodstva pri povečevanju vrednosti družbe za lastnike.

Donos na kapital ali ROE je več kot samo mera profitabilnosti. Analitiki in finančniki ga imenujejo "mati vseh kazalnikov” (angl. mother of all ratios). Je izhodišče finančne analize iz perspektive obstoječega ali potencialnega investitorja. Zakaj? Podjetje oziroma investicija lahko ustvari vrednost za lastnika samo če je ROE večji kot je strošek kapitala. Prav zaradi tega je donosnost kapitala ena najbolj uporabljanih in najbolj pomembnih mer profitabilnosti iz vidika lastnika.

Rastoči ROE signalizira, da podjetje povečuje svojo sposobnost ustvarjati dobiček brez potrebe po dodatnem vplačilu kapitala. Hkrati pokaže, da poslovodstvo podjetja učinkovito uporablja lastniški kapital, ki ga ima na voljo. To je najpomembnejši dejavnik iz vidika investicije v podjetje. Večji ROE pomeni, da so vlagatelji na boljšem ter da je njihov vložek dosegel višji donos. Velja tudi nasprotno. Padajoči ROE predstavlja problem za investicijo. Seveda, so tudi izjeme.

Formula za izračunavanje donosnosti kapitala je naslednja:

ROE = Čisti dobiček / Kapital

Medtem ko v števec vključujemo čisti dobiček, ki je sicer ustvarjen v določenem obdobju (npr. v letu 2015), v imenovalcu upoštevamo povprečje kapitala dveh obdobjih. Zakaj? Kapital je v bilanci stanja predstavljen kot vrednost na določen dan (npr. na 31.12.2015). Z druge strani, čisti dobiček je ustvarjen skozi daljše časovno obdobje in ne le na določen dan. Vrednost kapitala skozi leto lahko varira in bi bilo nekonzistentno upoštevati vrednost kapitala na določen dan. Zato izračunavamo povprečje, ker je družba za ustvarjanje dobička uporabljala kapital, ki ga je imela na voljo skozi celotno obdobje.

Zato bomo, za natančnejši izračun donosnosti kapitala, upoštevali naslednjo formulo:

ROE = Čisti dobiček (201x) / { (Kapital 201x + Kapital 201y) / 2 }

Kapital, ki se uporablja za izračunavanje ROE upošteva tako osnovni kapital kot tudi vse druge postavke kapitala, kot npr. zadržane dobičke, rezerve itn. Potencialno lahko analitik izključi del dobička, ki je namenjen izplačilu dobička imetnikom prednostnih delnic, saj ta del dobička ima značilnosti obresti, in je nadrejen dobičku, ki pripada navadnim delničarjem.

Pomembno je vedeti, da se donos na kapital povečuje, če se kapital zmanjša. Kakšni odpisi ali odkupi lastnih delnic lahko umetno povečajo ROE. Hkrati, visok delež dolga v strukturi financiranja lahko prikaže tudi visok ROE, saj je raven lastniškega kapitala nizka. Zato je včasih potrebno ROE razčleniti na več delov. Pri tem nam pomaga Dupont analiza. S takšno analizo pridobimo popolnejšo sliko o vzrokih za povečanje ali zmanjšanje ROE. Npr. z Dupont analizo hitro ugotovimo ali se je ROE povečal zaradi višje zadolženosti ali pa kakšnega drugega razloga.

Donos na kapital je tudi različen od panoge do panoge. Zato je primerjanje podjetij na podlagi ROE smiselno le za družbe iz iste panoge.

Višina ROE ima vpliv tudi na ceno delnice podjetja. Večji ROE pomeni tudi, da bo delnica družbe višja v primerjavi z družbami, ki imajo nižji ROE. Zato je donos na kapital izredno pomemben kazalnik za nove potencialne investitorje, ki presojajo atraktivnost delnice. Velja nepisano pravilo, da je donosnost kapitala nad 12 % izredno dobra, posebej v stabilnem gospodarskem okolju. Toda, kot že rečeno, višina ROE je odvisna od več dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju kakovosti in atraktivnosti delnice.

Primer

Predpostavimo, da kot vlagatelj želite preveriti atraktivnost podjetja Pokliči me d.d. Radi bi ugotovili kakšna je sposobnost podjetja ustvarjati dobiče. Za ta namen boste izračunali donos na kapital (ROE) podjetja. Družba Pokliči me d.d. izkazuje naslednje podatke v svojih finančnih izkazih za leto 201x:


Donos na kapital (ROE) - primer

Iz podatkov zgoraj potem izračunamo donos na kapital, in sicer:

ROE = Čisti dobiček (201x) / { (Kapital 201x + Kapital 201y) / 2 }

ROE = 47.144 / {(965.000 + 885.000) / 2}

ROE = 47.144 / (1.850.000 / 2)

ROE = 47.144 / 925.000

ROE = 5,1 %

Pri izračunavanju ne pozabimo upoštevati povprečje kapitala, ki v zgornjem primeru znaša 925.000 EUR.

Primerjava donosnosti podjetij iz panoge pokaže, da družba Pokliči me d.d. zaostaja za konkurenti.


Donos na kapital (ROE) - relativna primerjava

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.