Donos na sredstva - ROA

(Return on Assets, ROA)

Donos na sredstva oziroma donosnost sredstev (angl. Return on Assets, ROA) je finančni kazalnik, ki prikazuje razmerje med čistim dobičkom in celotnimi sredstvi, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju. Donos na sredstva pravzaprav izračunava čisti dobiček kot delež v celotnih sredstvih družbe, in je posledično izražen v odstotkih. Tako izračunana donosnost sredstev služi kot indikator kako učinkovito podjetje uporablja svoja sredstva, ki jih ima na voljo za ustvarjanje dobička. Skratka, to je ocena dobičkonosnosti sredstev podjetja. Ker je namen sredstev izključno generirati prihodke in dobiček, kazalnik ROA pomaga tako poslovodstvu kot lastnikom in upnikom razumeti kako uspešno družba konvertira svoje resurse v dejanski poslovni rezultat.

Povedano drugače, kazalnik ROA nam pravzaprav pokaže, kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi, ki jih ima na voljo, ter koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je izkazanih na vsako denarno enoto sredstev.

Kot že omenjeno, izračunana vrednost kazalnika se ponavadi izkazuje v odstotkih. Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejše in učinkovitejše je poslovanje podjetja. V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna. Koristno je kazalnik izračunavati in primerjati med leti, ter biti pozoren na spremembe.

Formula za izračunavanje je naslednja:

ROA = Čisti dobiček / Sredstva

Pravzaprav, donos na sredstva izračunavamo tako da delimo čisti dobiček poslovnega leta s povprečno vrednostjo celotnih bilančnih sredstev med sedanjim in preteklim poslovnim obdobjem. Z drugimi besedami, medtem ko v števec vključujemo čisti dobiček, ki je sicer ustvarjen v določenem obdobju (npr. v letu 2015), v imenovalcu upoštevamo povprečje sredstev dveh zadnjih obdobjih (npr. 2014 in 2015). Zakaj upoštevamo povprečno vrednost sredstev dveh obdobij? Sredstva so v bilanci stanja prikazana kot vrednost na določen dan (npr. na 31.12.2015). Z druge strani je čisti dobiček ustvarjen skozi celotno leto in ne le na določen dan. Vrednost sredstev se med letom lahko spreminja in je to potrebno upoštevati pri izračunavanju ROA, saj je tak izračun natančnejši in bolj realno prikazuje uspešnost družbe.

Torej, za natančnejši izračun uporabimo naslednjo formulo:

ROA = Čisti dobiček (201x) / { (Sredstva 201x + Sredstva 201y) / 2 }

Ali pa bolj matematično:

ROA = Čisti dobiček (t) / { (Sredstva (t) + Sredstva (t-1)) / 2 }

Kazalnik donosnosti sredstev najpogosteje uporabljajo banke pri svoji kreditni analizi podjetij katerim posojajo denar. Kazalnik je priljubljen tudi pri vlagateljih, ki sprejemajo naložbeno odločitev in želijo pred tem oceniti finančno uspešnost podjetja.

Donos na sredstva je zelo uporaben kazalnik pri primerjanju uspešnosti podjetja z drugimi podjetji v panogi (peer analiza). Če ima družba višjo donosnost sredstev od svojih konkurentov, pomeni da bolj učinkovito uporablja sredstva, ki jih ima na voljo. Pri tem je treba biti previden, saj je kazalnik lahko visok tudi zaradi višje amortiziranosti sredstev. Če družba ne investira v svoja sredstva, se lahko dobiček zaradi zastarelosti sredstev v prihodnosti zmanjša ter bo posledično ROA nižji. ROA le delno upošteva zadolženost družbe. Namreč, če družba z zadolževanjem financira in povečuje svoja sredstva, bo ROA kazalnik nižji, če ustvarjeni dobiček temu ne bo sledil. Drugače pa, donosnost sredstev nam ne razkriva informacij o kakovosti strukture kapitala oziroma strukture financiranja.

Donos na sredstva se tudi razlikuje od panoge do panoge. Zato je primerjanje podjetij na podlagi ROA smiselno le za družbe iz iste panoge, saj panoge izkazujejo različne strukture financiranja ter sredstev. Nekatere panoge potrebujejo velik obseg osnovnih sredstev (npr. elektrarne, letalske družbe, tovarne ipd.), medtem ko druge ne (npr. razvijalci programske opreme, svetovalne družbe, oglaševalske agencije ipd.).

V primerjavi z donosom na kapital (ROE), ki meri donos ustvarjen iz kapitala, ki so ga vplačali lastniki, donos na sredstva (ROA) meri donos ustvarjen iz sredstev, ki so bila kupljena z denarjem iz vplačanega kapitala.

Primer

Predpostavimo, da kot vlagatelj želite preveriti atraktivnost podjetja Pokliči me d.d. Radi bi ugotovili kako učinkovito podjetje uporablja sredstva, ki jih ima na voljo. Za ta namen boste izračunali donos na sredstva (ROA) podjetja. Družba Pokliči me d.d. izkazuje naslednje podatke v svojih finančnih izkazih za leto 201x:


Donos na sredstva (ROA) - primer

Iz podatkov zgoraj potem izračunamo donos na sredstva, in sicer:

ROA = Čisti dobiček (201x) / { (Sredstva 201x + Sredstva 201y) / 2 }

ROA = 47.144 / {(1.680.300 + 1.540.000) / 2}

ROA = 47.144 / (3.220.300 / 2)

ROA = 47.144 / 1.610.150

ROA = 2,9 %

Pri izračunavanju ne pozabimo upoštevati povprečje sredstev, ki v zgornjem primeru znaša 1.610.150 EUR.

Primerjava donosnosti sredstev podjetij iz panoge pokaže, da je družba Pokliči me d.d. med boljšimi v panogi.


Donos na sredstva (ROA) - relativna primerjava

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.