Insolventnost

(Insolvency)

Insolventnost je pravzaprav nasprotje solventnosti in plačilni sposobnosti. To je trajna oziroma dalj časa trajajoča plačilna nesposobnost podjetja.

Insolventnost je preprosto finančno stanje v katerem je zaradi plačilne nesposobnosti ogrožen obstoj podjetja. Povedano drugače, to pomeni, da je ogrožen obstoj podjetja, saj družba ne zmore plačevati svojih računov. Do stanja insolventnosti ponavadi pripelje pomanjkanje kapitala (podkapitaliziranost) v strukturi financiranja. Sicer je vzrokov, ki pripeljejo družbo do insolventnosti lahko več:

  • slabo kadrovanje,
  • rastoči nabavni stroški, ki jih družba ne more prenesti na svoje prodajne cene,
  • tožbe in pravde s strankami in poslovnimi partnerji, ki pripeljejo do visokih stroškov,
  • konkurenca,
  • negospodarno ravnanje in izčrpavanje podjetij,
  • zastarelost in neatraktivnost izdelkov in storitev.

Poslovodstvo insolventnega podjetja mora predlagati ukrepe finančnega prestrukturiranja, katerih cilj je ponovna vzpostavitev plačilne sposobnosti podjetja. Zato podjetje po razglasitvi insolventnosti ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so najnujnejše za redno poslovanje in preživetje podjetja.

Stanje insolventnosti skorajda vedno pripelje do določenih pravnih postopkov in posledic, ki jih sprožijo ali upniki ali pa podjetje samo. Najpogosteje so to insolvenčni postopki. V slovenskem pravnem redu obstajata dva insolvenčna postopka, in sicer:

  • prisilna poravnava,
  • stečajni postopek.

Kdaj nastopi insolventnost?

Kdaj lahko domnevamo, da je družba insolventna? Obstaja nekaj računovodskih in splošnih pravil s katerimi ugotavljamo, da je dolžnik insolventen.

1. Insolventnost nastopi, če družba za več kot dva meseca zamuja s poravnavo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % zneska vseh njenih obveznosti, izkazanih v računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

2. Podjetje je insolventno, če je vrednost premoženja podjetja manjša od vsote njegovih obveznosti (stanje prezadolženosti).

3. Če je ustvarjena izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let dosegla polovico osnovnega kapitala, lahko rečemo, da je nastopila insolventnost.

Insolventnost pri fizičnih osebah

Tudi fizične osebe lahko pridejo v stanje insolventnosti. Kdaj nastopi takšno stanje pri fizični osebi?

1. Pri fizični osebi lahko govorimo o insolventnosti, če oseba za več kot dva meseca zamuja s poplačilom ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače oziroma prejemkov.

2. V primeru, da je oseba nezaposlena in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.