Kontroling

(Controlling, Management Accounting)

Kontroling ali finančni kontroling je v veliki meri isto kot poslovodno računovodstvo (management accounting). Kontroling je pravzaprav sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Sodoben kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih (slika spodaj).


Kontroling, finančni kontroling - definicija; povezava kontrolinga z ostalimi funkcijami v podjetju

Ker je kontroliranje poslovanja ena ključnih funkcij poslovodenja podjetja, predstavlja kontroling osnovni instrument upravljanja in nadzora. Danes se kontroling izvaja s pomočjo sofisticiranih informacijskih sistemov. Podatki, ki jih sistem generira predstavljajo podlago za odločanje. Končni izdelek kontrolinga pa so poročila s pomočjo katerih poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja ter sprejema strateške in operativne odločitve.

Kontroling ima štiri osnovne funkcije:

  • planiranje - načrtovanje poslovanja, proračun, koordinacija ciljev
  • kontroliranje - spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov, nadzor
  • informiranje - sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanje
  • usmerjanje - strateško odločanje na podlagi podatkov, korektivni ukrepi

Medtem ko je finančno računovodstvo bolj usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov, je kontroling sistem rednega poročanja namenjen uporabnikom znotraj podjetja - za potrebe kakovostnega upravljanja in pravočasnega odzivanja na spremembe.

Kontroling se deli na dve osnovni podkategoriji:

  • operativni kontroling
  • strateški kontroling

Brez učinkovitega sistema kontrolinga temeljijo poslovne odločitve predvsem na računovodskih izkazih, napovedovanje in projekcije pa na podlagi pavšalnih stopenj rasti. Poslovodstvo ima slab pregled nad dobičkonosnostjo in likvidnostjo podjetja, ter je skorajda nemogoče pravilno alocirati stroške na posamezen izdelek/storitev ter opredeliti kateri izdelki in storitve so bolj ali manj uspešni in dobičkonosni. Komunikacija med posameznimi segmenti in nivoji menedžmenta je brez sistema kontrolinga neučinkovita in so zamujene poslovne priložnosti pogost pojav.

Kontroling izvajajo specijalizirani računovodje t.i. kontrolerji. Manjša podjetja tovrstne storitve ponavadi naročajo pri računovodskih servisih.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.