Likvidnost

(Liquidity, Short-term liquidity)

Likvidnost je pravzaprav značilnost premoženja ali posameznih delov premoženja, da se lahko hitro zamenjajo za denarna sredstva. Sredstvo je likvidno, če se ga da hitro unovčiti (prodati) in s tem pridobiti denarna sredstva za poplačilo drugih obveznosti. Npr. nepremičnina ni najbolj likvidna oblika premoženja, saj je postopek prodaje lahko dolgotrajen.

Likvidnost podjetja

V tem kontekstu likvidnost podjetja pravzaprav izhaja iz sposobnosti podjetja hitro in učinkovito spreminjati svoje nedenarno premoženje (npr. terjatve do kupcev) v denar. Velikokrat je likvidnost odvisna tudi od časa in stroškov, ki so potrebni za ta proces.

Posledično, likvidnost oziroma likvidno poslovanje lahko razumemo kot sposobnost podjetja poravnavati vse obveznosti ob zapadlosti (plačilna sposobnost), saj je sposobno dovolj hitro spreminjati nedenarno premoženje v denar. Če tega ni zmožno, potem rečemo, da je podjetje nelikvidno in mora, poleg rednega poslovanja, iskati druge zunanje vire financiranja, če sploh želi ostati v poslu.

V 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je likvidnost definirana kot kratkoročna plačilna sposobnost - sposobnost pravne ali fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju. Se pravi, podjetje ali posameznik ima v določenem krajšem obdobju zadostna finančna sredstva, da sproti poravnava svoje obveznosti.

Likvidnost je eno temeljnih načel upravljanja s korporacijo in mora biti ena od prioritet, predvsem finančnega direktorja.

Likvidnost podjetja lahko preverimo s kazalniki likvidnosti kot sta kratkoročni koeficient ali pospešeni koeficient.

Likvidnost vrednostnih papirjev

Tudi vrednostni papirji (kot npr. delnica), kot oblika premoženja, imajo lahko likvidnost kot značilnost. To pomeni, da so hitro prodajljivi na trgu. Npr. likvidnost delnice preprosto pomeni, da je na borzi zadosti prometa z delnico, da vlagatelji svoje delnice hitro prodajo.

Likvidni vrednostni papirji so nekoliko manj tvegani, saj jih vlagatelji lažje unovčijo. Težave so lahko pri kakšnih večjih vlagateljih (npr. delniški skladi), ki imajo večje število finančnih instrumentov za prodajo, njihova likvidnost pa je manjša.

Pomanjkanje likvidnosti predstavlja likvidnostno tveganje za vlagatelja. Zato je likvidnost pogosto pomemben dejavnik pri naložbenih odločitvah.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.