Likvidnostno tveganje

(Liquidity risk)

Likvidnostno tveganje je finančno tveganje povezano z likvidnostjo podjetja (angl. funding liquidity) ali pa posameznega finančnega instrumenta (angl. asset liquidity).

Pri podjetju je likvidnostno tveganje nevarnost neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. Z drugimi besedami predstavlja likvidnostno tveganje možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) definira likvidnostno tveganje kot tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti (30. člen). Tovrstno tveganje je večje pri podjetjih, ki svoje izdelke in storitve prodajajo na kredit z daljšim časovnim odlogom plačila.

Pri finančnih instrumenih je likvidnostno tveganje možnost, da posamezen instrument ne bo možno dovolj hitro unovčiti. Glavni vzrok je ponavadi premajhen promet (majhna likvidnost) na trgu kjer se z naložbo trguje. Tovrstno tveganje nastaja predvsem zaradi premajhnega števila vlagateljev, ki so pripravljeni trgovati s tem instrumentom. Posledično je število transakcij majhno z negativnim učinkom na ceno instrumenta. Takšno likvidnostno tveganje postane posebej pomembno za tiste, ki imajo potrebo po hitri prodaji in pogostem trgovanju. Posebej značilno je za trge v razvoju in z manjšim obsegom instrumentov in številom vlagateljev. Z upadom likvidnosti posameznega trga se likvidnostno tveganje povečuje. Nekaj podobnega je v preteklih letih (2008-2010) doživel slovenski trg vrednostnih papirjev, kar je odrinilo vlagatelje.

Likvidnostno tveganje je skupni imenovalec drugim tveganjem. Npr. podjetje izpostavljeno visokemu kreditnemu tveganju je hkrati izpostavljeno tudi likvidnostnemu tveganju. Zaradi lastnosti skupnega imenovalca, postane obvladovanje likvidnostnega tveganja težka a zelo pomembna naloga, ki se ne more izvajati posamezno temveč skupaj z obvladovanjem drugih tveganj. Ključen dejavnik za uspešno upravljanje z likvidnostnim tveganjem je nadzor nad denarnimi tokovi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.