Neto dolg / EBITDA

(Net Debt to EBITDA)

Neto dolg na EBITDA je finančni kazalnik, ki primerja višino neto zadolženosti družbe ter njen ustvarjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo. Povedano drugače, kazalnik v smiselno razmerje postavi zadolženost in dobičkonosnost družbe z namenom ocenjevanja zmožnosti družbe poravnavati svoje finančne dolgove v prihodnosti, in sicer ob predpostavki, da družba ohrani isti obseg poslovanja in dobička. Višji Neto dolg na EBITDA pomeni manjšo sposobnost družbe odplačevati dolgove ter obenem višjo mero tveganja za vlagatelja oziroma kreditorja. Kazalnik je postal sinonim za tveganost podjetja, zato ga večina borznih družb objavlja v svojih četrtletnih in letnih poročilih.

Kazalnik Neto dolg / EBITDA je zelo priljubljen pri bankah in njihovi kreditni analizi, ker učinkovito ponazarja kreditno sposobnost podjetja, saj v razmerje postavi obstoječe dolgove ter grobi približek denarnemu toku podjetja, sicer dva najpomembnejša podatka pri ocenjevanju bonitete posojilojemalca.

Kot ime že sugerira je formula za izračunavanje kazalnika sledeča:

Neto dolg na EBITDA = Neto dolg / EBITDA

Neto dolg je čisti finančni dolg podjetja, medtem ko EBITDA predstavlja dobiček iz poslovanja pred amortizacijo.

Velja standard, če vrednost kazalnika preseže 4 ali 5, obstaja velika verjetnost da bo družba v prihodnje s težavo poravnavala svoje finančne obveznosti ter hkrati ne bo zmožna pridobivati novih finančnih virov, ki so nujni za rast in razvoj podjetja. To je splošno načelo, čeprav je višina kazalnika povsem različna med panogami. To različnost panog je vsekakor treba upoštevati pri finančni analizi. Npr. pri nekaterih defenzivnih panogah z manjšim obsegom konkurenčnosti lahko podjetja izkazujejo višji Neto dolg / EBITDA kazalnik, ne da bi imelo to negativne posledice za njihovo boniteto ter pridobivanje novih dolžniških finančnih virov.

Neto dolg / EBITDA hkrati lahko tudi pokaže koliko let podjetje potrebuje za odplačilo svojih finančnih dolgov, ob predpostavki da družba vsako leto za poplačilo nameni celoten ustvarjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA).

Primer

Predpostavimo, da kot vlagatelj želite izvesti analizo podjetja Pokliči me d.d. s katero želite ugotoviti kakšna je zmožnost odplačevanja dolgov tega podjetja. Družba Pokliči me d.d. izkazuje naslednje podatke v svojih finančnih izkazih za leto 201x:


Neto dolg / EBITDA - definicija

Iz podatkov najprej izračunamo višino neto dolga z naslednjo formulo:

Neto dolg = Dolgoročne finančne obveznosti + Kratkoročne finančne obveznosti – Denarna sredstva

Neto dolg = 439.000 + 98.000 - 42.000

Neto dolg = 495.000

Potem izračunamo še EBITDA:

EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija

EBITDA = 66.000 + 66.800

EBITDA = 132.800

Na koncu postavimo v razmerje neto dolg in EBITDA in izračunamo kazalnik:

Neto dolg / EBITDA = 495.000 / 132.800

Neto dolg / EBITDA = 3,7

Ugotavljamo, da ima podjetje sprejemljivo mero zadolženosti ter, da je sposobnost odplačevanja dolgov zadostna. Takšen zaključek potrdimo tudi z relativno primerjavo podobnih podjetij v panogi:


Neto dolg / EBITDA - relativna primerjava

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.