Obrestno kritje

(Interest coverage, ICR, Times interest earned, TIE, Debt service ratio)

Obrestno kritje ali pokritost obresti je finančni kazalnik zadolženosti podjetja, ki pokaže kako zmožna je družba pokrivati svoje finančne obveznosti s svojimi poslovnimi rezultati.

Obrestno kritje je razmerje med dobičkom iz poslovanja in obrestmi, ki izhajajo iz naslova finančnih obveznosti (dolgov). Kazalnik nam razkrije kolikokrat lahko podjetje s svojim dobičkom iz poslovanja pokrije plačila obresti (v istem obdobju). Višje obrestno kritje pomeni manjše tveganje. Velja tudi obratno, saj je ob slabši pokritosti obresti podjetje bistveno bolj ranljivo za nepričakovane dogodke. Podjetje, ki ni zmožno tekoče poravnavati svojih finančnih obveznosti, se hitro znajde v insolvenčnem postopku. Zato je na nek način obrestno kritje dober pokazatelj solventnosti podjetja.

Pokritost obresti oziroma obrestno kritje se izračunava na naslednji način:

Obrestno kritje = Dobiček iz poslovanja (EBIT) / Odhodki za obresti

Npr. če je izračunana vrednost 4, to pomeni, da podjetje s svojim dobičkom iz poslovanja lahko štirikrat pokrije obresti, ki jih mora plačati zaradi svojih dolgov. Povedano drugače, EBIT je štirikrat večji kot obresti.

Obstajajo tudi varijacija izračunov. Ena varijanta mnogokratnika pokritosti obresti poenostavlja izračunavanje, in sicer na način da v števcu upošteva celotne finančne odhodke in ne le obresti (iz izkaza poslovnega izida je lažje izločiti celotne finančne odhodke kot zgolj obresti). Za večino podjetji ta način drži. Pozoren je treba biti pri družbah, ki izkazujejo enkratne dogodke, ki so knjiženi med finančne odhodke. Formula je naslednja:

Obrestno kritje = EBIT / Finančni odhodki

Druga varijanta kazalnika se izračunava tako, da se dobičku iz poslovanja prištejejo še dane obresti. To posebej velja za podjetja, ki pri svojem poslovanju precej posojajo drugim družbam. Formula je potem naslednja:

Obrestno kritje = EBIT + Dane obresti / Odhodki za obresti

Nekateri analitiki preferirajo, namesto dobička iz poslovanja (EBIT), v imenovalcu uporabiti dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), saj je ta približek denarnemu toku iz poslovanja. Po njihovem mnenju takšen izračun pokritosti obresti bolj realno prikazuje sposobnost podjetja poravnavati stroške obresti. Formula je naslednja:

Obrestno kritje = EBITDA / Odhodki za obresti

V praksi je izračunano obrestno kritje izraženo kot številka in ne odstotek. Velja standard, da obrestno kritje pod vrednostjo 2,0 predstavlja močan opozorilni signal za analitika, ki spremlja podjetje. Z druge strani, zelo visok kazalnik obrestnega kritja sugerira dejstvo, da podjetje ni uspešno pri kapitaliziranju cenejših (dolžniških) virov financiranja ter iskanju optimalne kapitalske strukture, kar lahko poveča vrednost podjetja. Pravzaprav je ustrezna višina obrestnega kritja razlikuje med panogami.

Obrestno kritje postane posebej uporabno, ko se izračunava za več podjetij v isti panogi. S tem analitik pridobi boljši občutek za tveganost oziroma zadolženost podjetja v primerjavi z drugimi iz iste panoge.

Kazalnik pokritosti obresti najbolj preferirajo banke in ostali posojilodajalci, saj hitro razkrije zmožnosti podjetja poplačevati obresti iz naslova kreditov.


Primer

Podjetje Roboti d.o.o. je za letu 201x objavilo naslednje poslovne rezultate:


Obrestno kritje, pokritost obresti - primer izračuna

Družba je zaprosila banko za posojilo s katerim bo financirala gradnjo novega proizvodnega obrata. Banka poskuša oceniti kakšna je sposobnost podjetja Roboti d.o.o. poplačevati svoje finančne obveznosti na podlagi česa se bo odločala o tem ali družbi posoditi denar ali ne. Za ta namen bo banka izračunala obrestno kritje.

Družba je zaprosila banko za posojilo s katerim bo financirala gradnjo novega proizvodnega obrata. Banka poskuša čim bolje oceniti kakšna je sposobnost podjetja Roboti d.o.o. tekoče poplačevati svoje finančne obveznosti na podlagi česa se bo odločila o tem ali družbi posoditi denar ali ne. Za ta namen bo banka izračunala obrestno kritje.

Obrestno kritje = Dobiček iz poslovanja (EBIT) / Odhodki za obresti

Obrestno kritje = 19.500 / 6.200

Obrestno kritje = 3,15

Pokritost obresti oziroma obrestno kritje znaša 3,15. Izračunani kazalnik pokaže da trenutni rezultati družbe več kot zadostujejo za pokrivanje bodočih obveznosti iz naslova obresti.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.