P/B kazalnik

(Price to Book ratio, P/B ratio, Market-to-Book ratio)

P/B kazalnik ali multiplikator (večkratnik) knjigovodske vrednosti je, poleg P/E kazalnika, eden najpomembnejših ter najbolj pogosto uporabljanih tržnih kazalnikov s katerim ocenjujemo vrednost podjetij in njihovih delnic na trgu.

Multiplikator knjigovodske vrednosti povezuje tržno ceno delnice ter knjigovodsko vrednost delnice, ter nam na preprost način pokaže v kakšnem razmerju sta ta dva parametra. Kazalnik se izračuna deljenjem vrednosti delnice na trgu na določen dan (ponavadi zadnji zaključni tečaj delnice na borzi) z vrednostjo knjigovodske vrednosti delnice. Formula je naslednja:

Formula za izračunavanje P/B kazalnika je naslednja:


P/B kazalnik (mnogokratnik ali ve�kratnik knjigovodske vrednosti) - formula

Kot knjigovodska vrednost delnice se upošteva zadnja objavljena vrednost (ponavadi v zadnjem četrtletnem poročilu). V primerjavi z P/E kazalnikom, pri večkratniku knjigovodske vrednosti ni težav z natančno opredelitvijo imenovalca, saj je knjigovodska vrednost bilančna postavka ("na dan" in ne "v obdobju").

S P/B kazalnikom preverimo koliko evrov so vlagatelji na trgu pripravljeni plačati za vsak evro knjigovodske vrednosti podjetja. Če se z delnico podjetja trguje ob P/B kazalniku 2, to pomeni da so vlagatelji pripravljeni plačati 2 EUR za 1 EUR knjigovodske vrednosti. Z drugimi besedami, s kazalnikom P/B računamo razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnice. To razmerje nam da občutek, koliko vlagatelj plača za tisto, kar bi ostalo v primeru, da podjetje takoj gre v stečaj. Zato se za vrednotenje podjetij v finančnih težavah ter insolvenčnih postopkih največkrat uporablja P/B multiplikator in je eden najpomembnejših kazalnikov.

Tako kot pri drugih kazalnikih, tudi multiplikator knjigovodske vrednosti je smiselno primerjati z drugimi podjetji v isti panogi, ki imajo podobno strukturo kapitala. Višina P/B kazalnika varira od panoge do panoge, odvisno od tega kako kapitalsko zahtevna je panoga ter kako stabilni in predvidljivi so rezultati in denarni tokovi podjetij v panogi. Npr. panoge, ki zahtevajo veliko kapitala za infrastrukturo bodo ponavadi kotirale na borzi z bistveno nižjim P/B kazalnikom kot pa kakšno storitveno podjetje. P/B kazalnik je posebej uporabljan pri vrednotenju bank ter zavarovalnic (na splošno finančnih inštitucij), in sicer zaradi volatilnosti njihovih dobičkov ter dejstva, da je večina sredstev in obveznosti na bilancah finančnih inštitucij ponavadi vrednotena glede na tržne vrednosti (angl. mark to market). Volatilnost in nepredvidljivost dobičkov pri finančnih institucijah vpliva na zanesljivost in smiselnost nekaterih drugih kazalnikov (npr. P/E kazalnika), zato je P/B kazalnik precej v uporabi pri tej panogi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.