Slovenski računovodski standardi - SRS

(Accounting Standards)

Slovenski računovodski standardi (SRS) so predpisana pravila in načela o strokovnem ravnanju na področju računovodenja. To so temeljna pravila finančnega računovodenja, ki določajo kdaj in kako se določeni poslovni dogodek pripozna, meri in prikazuje v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih.

Zakaj so računovodski standardi potrebni?

Kot že rečeno, računovodski standardi opredeljujejo standardizirano prakso pri računovodenju poslovnih dogodkov. Vse z namenom da se doseže doslednost in primerljivost poročanja vseh organizacij, ter da se preprečijo zlorabe in napačno prikazovanje finančnega poslovanja.

Uporabniki računovodskih izkazov kot so davčna uprava, banke, poslovni partnerji (dobavitelji in kupci), ali pa na splošno vlagatelji, so precej odvisni od računovodskih standardov, saj jim le-ti omogočajo da organizacije v izkazih razkrijejo relevantne in točne informacije. Brez standardov bi bili računovodski izkazi nezanesljivi in neprimerljivi.

Kdo jih pripravlja?

Slovenske računovodske standarde sestavlja in izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ki je pooblaščen s strani države za urejanje in nadzorovanje računovodske stroke v Republiki Sloveniji.

Komu so namenjeni?

Slovenski računovodski standardi se nanašajo predvsem na gospodarske družbe, uporabljajo pa jih tudi druge organizacije, samo-stojni podjetniki posamezniki, zavodi, društva, agencije in celo nekatere državne organizacije. Zato je v najnovejših SRS-jih izraz organizacija zastavljen zelo široko in se nanaša za vse uporabnike standardov. Temeljna pravila računovodenja, ki jih urejajo Slovenski računovodski standardi, naj bi bila v vseh organizacijah enaka ne glede na njihovo pravno in statusno obliko.

Najnovejša verzija SRS

Slovenski računovodski standardi so bili posodobljeni v letu 2015 in so začeli veljati z dnem 1.1.2016. Zato jim rečemo SRS 2016. To je najnovejša verzija slovenskih računovodskih standardov. Prejšnja verzija je bila iz leta 2006.

Struktura in ureditev SRS

Celotni Slovenski računovodski standardi obsegajo:

  • uvod v SRS,
  • okvir SRS-jev,
  • posamične SRS-je.

Posamični standardi so razdeljeni v tri osnovne skupine:

  • Standardi I – standardi, ki urejajo gospodarske kategorije
  • Standardi II - standardi za zunanje računovodsko poročanje
  • Standardi III - standardi posebnosti za organizacije v posameznih dejavnostih

Spodaj je celoten seznam in razvrstitev standardov:


SRS 01 – Opredmetena osnovna sredstva

SRS 02 – Neopredmetena sredstva

SRS 03 – Finančne naložbe

SRS 04 – Zaloge

SRS 05 – Terjatve

SRS 06 – Naložbene nepremičnine

SRS 07 – Denarna sredstva

SRS 08 – Kapital

SRS 09 – Dolgovi

SRS 10 – Rezervacije

SRS 11 – Časovne razmejitve

SRS 12 – Stroški materiala in storitev

SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil

SRS 14 – Odhodki

SRS 15 – Prihodki

SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti

SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev


SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje

SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

SRS 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje

SRS 23 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje


SRS 30 – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih

SRS 31 – Računovodske rešitve v zadrugah

SRS 32 – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb

SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah

SRS 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah

SRS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih

SRS 39 – Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji

Usklajenost z MSRP

Slovenski računovodski standardi so usklajeni z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

Dopolnitve

Slovenske računovodske standarde dopolnjujejo Pravila skrbnega raču-novodenja (PSR), ki so prej bila sestavni del SRS-jev. Tudi PSR objavlja Slovenski inštitut za revizijo, ki lahko sprejme in izda tudi druga pojasnila ter priporočila za ravnanje v praksi.


Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.