Temeljni računovodski izkazi

(Financial statements)

Temeljni računovodski izkazi ali finančni izkazi so končni rezultat procesa računovodenja. To so obrazci, ki sistematično prikazujejo učinke poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklem obdobju (ponavadi v enem letu). To je pravzaprav skupek različnih finančnih poročil, ki razkrivajo finančno stanje podjetja, spremembe ter poslovni rezultat v določenem obdobju, na katerega se računovodski izkazi nanašajo.

Kaj je namen računovodskih izkazov?

Namen računovodskih izkazov je predvsem podati informacije o uspešnosti podjetja, finančnem položaju in spremembah finančnega položaja podjetja v določenem obdobju. Tovrstne finančne informacije so koristne za širši krog uporabnikov ter njihovo morebitno odločanje.

Računovodski izkazi so osnova za izvajanje finančne analize ter izračunavanje tako finančnih kot tudi tržnih kazalnikov.

Vrste računovodskih izkazov

Računovodskih izkazov je več. Poznamo štiri temeljne ključne finančne izkaze:

  • bilanca stanja (izkaz finančnega položaja)
  • izkaz poslovnega izida (poslovni rezultat)
  • izkaz denarnih tokov (izkaz vseh prilivov in odlivov denarja)
  • izkaz gibanja kapitala (izkaz sprememb v lastniškem kapitalu)

Ker izkazuje finančni položaj oziroma stanje podjetja, bilanca stanja poroča informacije na določen dan (angl. point in time). Vsi ostali izkazi vsebujejo informacije za določeno časovno obdobje (angl. period).

Če gre za skupino podjetij, potem so računovodski izkazi lahko konsolidirani ali ločeni. Konsolidirani pomeni, da so računovodski izkazi vseh podjetij v skupini uskupinjeni v en sam izkaz.

Kdo so uporabniki računovodskih izkazov

Podjetniki, direktorji, finančniki, bančniki, komercialisti in drugi pri svojem delu pogosto potrebujejo podatke o lastnem poslovanju, kot tudi podatke o poslovanju svojih poslovnih partnerjev. Pridobijo jih lahko iz različnih poročil, med pomembnejšimi pa so računovodski izkazi.

Tako je krog uporabnikov finančnih izkazov precej širok.

Lastniki – le-ti so najbolj zainteresirani pridobiti vpogled v uspešnost družbe, ter gospodarnost tistih katerim so zaupali vodenje.

Potencialni vlagatelji – ti bodo večinoma svojo odločitev o nakupu delnic ali deleža sprejemali na podlagi analize računovodskih izkazov.

Posojilodajalci (banke) – pri podjetjih, ki imajo najete kredite, so banke izredno zainteresirane za njihove poslovne rezultate in položaj, posebej pri ocenjevanju njihove plačilne sposobnosti, ki je v veliki meri narejena na podlagi informacij iz računovodskih izkazov.

Dobavitelji – tako kot banke, tudi poslovne partnerje zanima plačilna sposobnost podjetja katero lahko ugotovijo preko finančnih izkazov.

Zaposleni – so precej zainteresirani za stabilnost in obstojnost družbe, saj so njihova delovna mesta odvisna od tega.

Država – ugotavljanje davčnih in drugih obveznosti je nemogoče brez zanesljivih računovodskih izkazov.

Tekmeci – želijo predvsem vedeti kako uspešna je konkurenca.

Širša javnost – če podjetje vpliva na družbo, potem je širša javnost (angl. stakeholders) zainteresirana za delovanje in poslovanje podjetja.

Računovodski izkazi ne morejo zadovoljiti prav vse potrebe različnih uporabnikov. Prav zaradi različnosti potreb, finančna poročila vsebujejo tudi dodatne informacije. Poleg osnovnih izkazov, računovodje pripravijo tudi spremna besedila v katerih razlagajo o veliko drugih dejavnikih, ki so vplivali na poslovanje podjetja, o računovodskih politikah, ki jih uporabljajo pri svojem delu ter tudi podrobno razlagajo posamezne postavke iz izkazov. Vse z namenom da uporabniki izkazov dobijo čim boljši vpogled v poslovanje podjetja.

Osnovne značilnosti računovodskih izkazov

Računovodski standardi predpisujejo vsebino, ki mora biti prisotna v računovodskih izkazih. Hkrati, opisujejo tudi štiri osnovne kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, ki jih računovodje morajo upoštevati pri njihovem sestavljanju.

Razumljivost – izkazi predstavljajo informacije na način, da jih uporabniki izkazov lahko razumejo. Računovodski izkazi so razumljivi, če jih uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in gospodarsko delovanje in računovodstvo ter dovolj prizadevno proučujejo informacije, razumejo brez težav.

Ustreznost – informacije v računovodskih izkazih ustrezajo določenemu namenu in so za uporabnike izkazov uporabne. Na ustreznost informacij vplivata predvsem njihova vrsta in pomembnost. Informacije so pomembne takrat, ko lahko njihova opustitev ali napačna navedba vpliva na poslovne odločitve uporabnikov.

Zanesljivost – informacije v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnejših napak in pristranskosti, kar bi popačilo sliko o uspešnosti podjetja

Primerljivost – to pomeni, da finančni izkazi predstavljajo informacije na način, da jih je mogoče primerjati z informacijami iste organizacije za različna leta oziroma z informacijami iz finančnih izkazov drugih podjetij.

Temeljni predpostavki računovodskih izkazov

Finančni izkazi so narejeni na podlagi dveh temeljnih predpostavk:

Upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov – poslovni dogodki, se pripoznajo, ko se pojavijo in ne ob njihovem plačilu. Npr. izstavljen je račun za delo opravljeno v mesecu decembru 201x, račun pa je bil plačan v februarju 201y (naslednje leto). V takšnem primeru se bodo prihodki pripisali letu 201x. Enako je tudi z odhodki in ostalimi računovodskimi kategorijami.

Upoštevanje časovne neomejenosti delovanja – ta predpostavka pomeni, da je treba finančne izkaze sestaviti, kot da bo organizacija nadaljevala poslovanje v nedoločljivi prihodnosti ter kot da nima ne potrebe in ne namena poslovanje ustaviti ali skrčiti.

V primerih, ko zgornji predpostavki nista primerni (npr. likvidacija podjetja), se uporabijo posebna računovodska pravila.


Velikost družbe na njeno obvezo za sestavljanje računovodskih izkazov. Večje družbe imajo več predpisanih zahtev za razkrivanje finančnih informacij v svojih računovodskih izkazih, kot pa majhne.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.